• กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง COVID-19

ด้านความโปร่งใส 2562

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB1.1 รูปเล่มรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

EB1.2 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

EB1.3 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

EB 2 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2.4 มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

EB2.5 บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางฯ

EB2.6 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

EB2.7 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)

EB2.8 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)

EB2.9 มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562

EB2.10 มีหลักฐานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

EB2.11 มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน

EB2.12 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่แผนฯ

EB2.13 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ

EB2.14 มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ

EB2.15 มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผนฯ

EB2.16 มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน)

EB2.17 มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน

EB2.18 มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2.19 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่รายงาน

EB2.20 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2.21 มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

EB2.22 มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า

EB2.23 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่การสั่งการฯ

EB2.24 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

EB3 เผยแพร่การจัดซื้อ

EB3.25 มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 5,000 บาท

EB3.26 มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสูงสุด

EB 4 เผยแพร่ผลการจัดหาพัสดุ ( สขร.1)

EB 4.27 เผยแพร่สรุปผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร. 1 บนเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 4.28 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร. 1

EB 4.29 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

 

EB 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเสนอแผน

EB 5.30 มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB5.31 มีหลักฐานแสดงโครงการตามภารกิจที่หน่วยงานเลือก

EB5.32 มีรายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ถึงปัญหาที่นำไปสู่การจัดทำโครงการ

EB5.33 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

EB5.34 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมทำแผน

EB6.35 มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB6.36 แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

EB6.37 มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมทำแผน

EB6.38 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

EB6.39 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการในแผน

EB7.40 มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB7.41 แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

EB7.42 มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินโครงการ

EB7.43 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

EB7.44 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

EB 8 วางระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง web

EB8.45 มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

EB8.46 มีข้อสั่งการในการวางกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

EB8.47 มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

EB8.48 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

EB8.49 มีรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค ทุก 6 เดือน

EB8.50 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

EB8.51 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

EB 9 เผยแพร่ข่าวสารเป็นปัจจุบัน

EB9.52 เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูลครบทั้ง 9 ข้อ (23 รายการ)

EB9.53 มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

EB9.54 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

พฤศจิกายน 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ธ.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ผู้เยี่ยมชม

  • 7
  • 84
  • 122
  • 913
  • 95,392
  • 399,177
  • 4
  • 41
  • 18